Etter at verftsdriften  ble nedlagt har det skjedd store  forandringer på Framnæs. Området er ryddet, bygg er revet, bygg er rehablitert og nye bygg er bygget.

 

Næringsbygg, med et areal på tilsammen 24 000 m2, er utleid og over 100 nye boliger er bygget.

På Framnæs tilbyr Skagerak International School en komplett IB-utdanning med barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

 

Store oppgradering av teknisk  infrastruktur er gjennomført, nye veier er bygget og andre er oppgradert.

Grunnvarmeanlegg for miljøvennlig oppvarming av boliger og næringsbygg er etablert og i full drift.

 

Forurenset masse på land er fjernet, Sandefjordsfjorden er ren og badestranden på Langestrand  er i bruk.

 Utsiktsområdet "Framnæskollen" er ryddet og grøntområdet er etablert.

 Se kart og tekst under for mer informasjon.

 

Men det stopper ikke her! Nye prosjekter er under utvikling.

 

.

Infrastrukturtiltak

Ombygging av Langestrandveien

Bygging av ny vei; Verkstedveien

Gang- og sykkelvei langs Framnesveien

Nytt nett for vann og avløp

Ny pumpestasjon

Ny trafo

Nytt nett for elektrisitet

Småbåthavn

 

Parkering

Framnæs parkering: Innendørs parkeringsanlegg

God utendørs parkeringskapasitet

 

Bygninger

Arkivbygget - nytt næringsbygg

Kompetansebygget- nytt undervisningsbygg

Administrasjonsbygget -rehabiltert næringsbygg

Magasinet - rehabilitert næringsbygg

El-verkstedet - rehabilitert næringsbygg

Kraftstasjonen - rehabilitert næringsbygg

Smia - rehabilitert næringsbygg

Framnæs Maritime Senter - nytt næringsbygg

Hallene - rehabliterte næringsbygg

 

Landemerker

Industriskorsteinen er rehabilitert

 

Framnæskollen

 - rehablitert leke- og utsiktsområde

 

Kaier

Skipskaier

Dypvannskai

 

Miljø

Over 10 000 tonn forurenset masse er fjernet.

Sandefjordsfjorden er ren. Miljøprosjektet "Renere Sandefjordsfjord" ble avsluttet i 2018.

Badestrand på Langestrand.

Grunnvarmeanlegg som varmer både boliger og næringsbygg

 

Bolig

Langestrandsparken - 28 leiligheter

Framnæs Bolig: Lamellhus - 13 eneboliger i rekke

Framnæs Bolig: Punkthus - åtte store leiligheter

Framnæs Bolig: By- og Langhus - 59 leiligheter

Ranvikstranda 2, 3212 Sandefjord

Postboks 2010, 3202 Sandefjord

 

Tlf. 33 48 39 00

 

E-post: post@thordahl.no

 

www.thordahl.no